راه رشد پلاس کجاست؟

گفته بودیم: «اینجا کسی جا نمی‌ماند»
«پلاس» یک ویژگی است. امکانی امن در دلِ مدرسه برای پرسه در تجربه‌ای از جنسِ بیرونِ مدرسه!
نشانه‌ای از روحیۀ مشارکت و همدلی .
راه‌رشدپِلاس جایی است که هر فرد می‌تواند با «راه رشدی» شدن آشنا شود.

آموزشگاه زبان راه رشد

 

از «الف» تا «Z»

میراث ماندگار آموزش زبان‌های خارجی در راه رشد.

راهی به مسیر «شهروند جهانی».

 

پله

راه‌پله‌ای برای بازی‌های کودکی تا پرسه‌های پر از ریتمِ نوجوانی.
مؤسسۀ فرهنگی هنریِ پله، خانه‌ای گرم.
درِ این خانه، به روی همه گشوده است:
خانۀ کودک، خانۀ نوجوان، کافه، سینما.

 

مدرسه ی شنا

 

شناگرانی ماهر در آبی به عمقِ خودباوری و رشد.

استخر راه رشد در فضای امن مدرسه

 

باشگاه ها

موقعیت‌های جذاب و انتخابی برای یادگیری.

باشگاه‌های :

هنرمندان، جهان‌بینان، کاوشگران، ورزشکاران و فناوران!

 

راه رشد پلاس کجاست؟

گفته بودیم: «اینجا کسی جا نمی‌ماند»
«پلاس» یک ویژگی است. امکانی امن در دلِ مدرسه برای پرسه در تجربه‌ای از جنسِ بیرونِ مدرسه!
نشانه‌ای از روحیۀ مشارکت و همدلی .
راه‌رشدپِلاس جایی است که هر فرد می‌تواند با «راه رشدی» شدن آشنا شود.

آموزشگاه زبان راه رشد

 

از «الف» تا «Z»

میراث ماندگار آموزش زبان‌های خارجی در راه رشد.

راهی به مسیر «شهروند جهانی».

 

پله

راه‌پله‌ای برای بازی‌های کودکی تا پرسه‌های پر از ریتمِ نوجوانی.
مؤسسۀ فرهنگی هنریِ پله، خانه‌ای گرم.
درِ این خانه، به روی همه گشوده است:
خانۀ کودک، خانۀ نوجوان، کافه، سینما.

 

مدرسه ی شنا

 

شناگرانی ماهر در آبی به عمقِ خودباوری و رشد.

استخر راه رشد در فضای امن مدرسه

 

باشگاه ها

موقعیت‌های جذاب و انتخابی برای یادگیری.

باشگاه‌های :

هنرمندان، جهان‌بینان، کاوشگران، ورزشکاران و فناوران!