شهر انتخاب

دکتر ، مهندس، فیلسوف و یا هنرمند، اما مسئله فقط این نیست.
حالا دیگر رشدش هم در چهره و قامت، رو به تکامل است و هم در افکارش.
هرچند تا کامل شدن، راه رشدی طولانی در پیش دارد اما او وارد مسیر اصلی شده است.
دیگر تعارفی ندارد نه با تعهد دوستی اش نه با حریم شخصی اش
آمده تا متوسط زندگی اینروزهایش را پایان بدهد و حرفه ای بودن را آغاز کند

شهر انتخاب

دکتر ، مهندس، فیلسوف و یا هنرمند، اما مسئله فقط این نیست.
حالا دیگر رشدش هم در چهره و قامت، رو به تکامل است و هم در افکارش.
هرچند تا کامل شدن، راه رشدی طولانی در پیش دارد اما او وارد مسیر اصلی شده است.
دیگر تعارفی ندارد نه با تعهد دوستی اش نه با حریم شخصی اش
آمده تا متوسط زندگی اینروزهایش را پایان بدهد و حرفه ای بودن را آغاز کند

قبل
بعدی

راه متوسطه دو

اکنون زمینش را می شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده هایش را حس کند تا یاخته های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفه ی آفرینش می رسد.
در اندیشه ی آینده خود و یک جامعه است.
آینده ای که دچار سینوس اتفاق هاست، دچار انسانهاست.

قبل
بعدی

راه متوسطه دو

اکنون زمینش را می شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده هایش را حس کند تا یاخته های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفه ی آفرینش می رسد.
در اندیشه ی آینده خود و یک جامعه است.
آینده ای که دچار سینوس اتفاق هاست، دچار انسانهاست.

شهر انتخاب جایی است برای رشد یک شهروند که به تحلیل خود و جامعه دست می زند.
قبل
بعدی

امکانات متوسطه دو

بستری برای شنیدن و درک طبیعتی با تغییر بزرگ، تا راهی برای رشد از جنس احساس و تحلیل به آینده برسد. آرام شود چراکه انتخابی در راه است.

اخبار

              در شهر انتخاب خبرها پر از تجربه ی تحلیل است.

 

 

 

 

 

ثبت نام

در شهر انتخاب، جای خالی نام خود را پر می کنید؟
حالا دیگر با جسارت به چندراهی تصمیم رسیده است.
راهنمایش باشید اما انتخاب را به خودش واگذار کنید.

قبل
بعدی

امکانات متوسطه دو

بستری برای شنیدن و درک طبیعتی با تغییر بزرگ، تا راهی برای رشد از جنس احساس و تحلیل به آینده برسد. آرام شود چراکه انتخابی در راه است.

اخبار

              در شهر انتخاب خبرها پر از تجربه ی تحلیل است.

 

 

 

 

 

ثبت نام

در شهر انتخاب، جای خالی نام خود را پر می کنید؟
حالا دیگر با جسارت به چندراهی تصمیم رسیده است.
راهنمایش باشید اما انتخاب را به خودش واگذار کنید.