شهر انتخاب

دکتر ، مهندس، فیلسوف و یا هنرمند، اما مسئله فقط این نیست.
حالا دیگر رشدش هم در چهره و قامت، رو به تکامل است و هم در افکارش.
هرچند تا کامل شدن، راه رشدی طولانی در پیش دارد اما او وارد مسیر اصلی شده است.
دیگر تعارفی ندارد نه با تعهد دوستی اش نه با حریم شخصی اش
آمده تا متوسط زندگی اینروزهایش را پایان بدهد و حرفه ای بودن را آغاز کند

شهر آشنایی

مبهوت به رنگ ها و هرچه در محیط است نگاه می کند.از محیط جدیدش راضی ست اما هنوز حاضر نیست از آغوش امن مادر و پدر جدا شود .مربی در آغوشش می گیرد و امنیت را به گونه ای دیگر تجربه می کند.
دو ساله است ، اسمش را می گوید، جمله هایش کوتاه است…
کم کم کفش هایش را خودش می پوشد و همین تا مدتی باعث می شود شما دیرتر سر کارتان حاضر شوید قرار است مستقل شود.
این دانای کوچک تلاشش را برای درک معنا از همین جا آغاز می کند، جایی امن و شاد که داستان همدلی هایش شروع می شود داستانی که با تمام احساسش خلق می کند و به تصویر می کشد.
با قطار شادی به کلاس دیگر می رو د ، حالا دیگر مسایل را از دید خودش بررسی می کند و راه حل ارایه می دهد.
از لای در اتاق با اشتیاق نگاهش می کنید ، دارد لباسش را می پوشد …
روی سن ایستاده است و رو به روی جمع زیادی از بزرگتر ها هویت ملی اش را بلند می خواند:
ای ایران ای مرز پرگهر…
و به دبستان سلام می کند.

قبل
بعدی

راه متوسطه دو

اکنون زمینش را می شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده هایش را حس کند تا یاخته های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفه ی آفرینش می رسد.
در اندیشه ی آینده خود و یک جامعه است.
آینده ای که دچار سینوس اتفاق هاست، دچار انسانهاست.

شهر انتخاب جایی است برای رشد یک شهروند که به تحلیل خود و جامعه دست می زند.
قبل
بعدی

امکانات متوسطه دو

بستری برای شنیدن و درک طبیعتی با تغییر بزرگ، تا راهی برای رشد از جنس احساس و تحلیل به آینده برسد. آرام شود چراکه انتخابی در راه است.

اخبار

              در شهر انتخاب خبرها پر از تجربه ی تحلیل است.

 

 

 

 

 

ثبت نام

در شهر انتخاب، جای خالی نام خود را پر می کنید؟
حالا دیگر با جسارت به چندراهی تصمیم رسیده است.
راهنمایش باشید اما انتخاب را به خودش واگذار کنید.