پرورش مهارت

 

تعاونیِ فرهنگی و آموزشیِ راه رشد، که خود دغدغه‌مندِ آموزشِ مهارت‌های رفتاری است، کتابِ «۱۰۱ طرح برای پرورش مهارت‌های اجتماعی» (ویژۀ دورۀ ابتدایی) را ترجمه و منتشر کرده است. این کتاب حاویِ نکاتی دربارۀ یادگیری و تقویتِ بعضی مهارت‌های اجتماعی است. ارتباط، بیان احساسات، حل مسئله، دوستی و دفاع از خود از جمله سرفصل‌های کتاب است. هر فصل شاملِ آموزشِ چندین مهارت است و حاویِ توضیحاتی دریارۀ آن مهارت و فعالیت‌هایی برای تمرین و تقویتِ آن مهارت.

 

 

 

یکی از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه، آموختن و فراگیریِ مهارت‌های رفتاری است. رفع این نیاز برای جامعه‌ای با مختصاتِ جامعۀ ما و با سیستمِ آموزشیِ ما (آکنده از هزار و یک عیب)، از آب و نان هم واجب‌تر است! ما عمیقاً نیازمندِ یادگیریِ مهارت‌های اجتماعی هستیم تا بتوانیم در نقشِ پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر، همسر، مدیر، همکار، همسایه، همشهری و هموطن، مناسب و هنجارمند رفتار کنیم.