خانه پله

صدای مسافرکوچک اینجا شوق و ذوق این خانه می‌شود و راه رشد گام‌هایش  در این حیاط پر درخت، پله‌ها را از خاموشی درمی‌آورد.

دنیایِ بکرِ خودش را با لذت بازی‌های رنگارنگ و شاد کنار دوستی ها کشف می‌کند.

با نوگامیش اینجا در حلقه‌ی دوستی، زیر سایه‌سار حمایت درختان این خانه‌ی سفید بازی می‌کند.

خانه‌سازی، رنگ و نقاشی، تاتر و آوای موسیقی، ورزش و فرهنگ وهر چه هست تمرین مهارت نمایشی از زندگیست. اینجا اسباب بازی‌هایش برای مهارت و اندیشه‌، اسبابِ بازیست.

مسافر کوچک برای آغاز سفری اینجا در شهر آشنایی به خانه‌ی پله می‌رسد.

 

 

قبل
بعدی

خانه پله

صدای مسافرکوچک اینجا شوق و ذوق این خانه می‌شود و راه رشد گام‌هایش  در این حیاط پر درخت، پله‌ها را از خاموشی درمی‌آورد.

دنیایِ بکرِ خودش را با لذت بازی‌های رنگارنگ و شاد کنار دوستی ها کشف می‌کند.

با نوگامیش اینجا در حلقه‌ی دوستی، زیر سایه‌سار حمایت درختان این خانه‌ی سفید بازی می‌کند.

خانه‌سازی، رنگ و نقاشی، تاتر و آوای موسیقی، ورزش و فرهنگ وهر چه هست تمرین مهارت نمایشی از زندگیست. اینجا اسباب بازی‌هایش برای مهارت و اندیشه‌، اسبابِ بازیست.

مسافر کوچک برای آغاز سفری اینجا در شهر آشنایی به خانه‌ی پله می‌رسد.

 

 

قبل
بعدی