شما چه کسی هستید؟

” مدرسه ای برای همه. کودک و نوجوان و همۀ ما؛
از یکدیگر یاد می‌گیریم و برای بهتر شدن کنار هم هستیم و آنچه را یاد گرفتیم در عمل به کار می‌بندیم.
مدرسه، مجالی برای هنجارپذیری و یادگیری است؛ با هم زندگی می‌کنیم، رشد می‌کنیم و از پیشرفتِ خودمان و دیگران، حظ می‌کنیم!
مجتمع فرهنگی راه رشد سال ۱۳۶۴ گام نخست را برداشت. «ما و شما» آن را ساختیم و به امروز رساندیم.
همواره راه را با رفتنش ساختیم! شادمانه و امیدوار، دست در دست هم، امروز را به فردا گذر می‌دهیم؛ ما و شما.
در اینجا کسی «جا» نمی ماند! همیشه برای همراهی و همگامی، برای «هم»، صبر می‌کنیم و لذت رسیدن را با هم قسمت می‌کنیم.

آناهیتا اصلاح پذیر
مدیرعامل

کسی چه می دانست، غیر قابل پیش بینی است .
معلم ریاضی معادلۀ تغییر را حل کرد، معلمی که مدیرعامل شد!

 

فرهنگ ما – ارزش های راه رشد

قبل
بعدی

فرهنگ ما - ارزش های راه رشد

از کی راه رشدی شدید؟

این مسیر راهی ست که همراه می طلبد ، از نوگامی تا همیشه .
اینجا کنار راه رشد ، راه را با رفتنش می توان ساخت.
راهی که همراهانش انسان هایی جامعه پذیر برای زندگی در هزاره ی سوم خواهند بود.
کودکان و نوجوانانی که وارثان این سرزمین هستند و پیوسته در حال یادگیری.

 

Workplace
Workplace
Workplace
Workplace