ما کی هستیم؟

” مدرسه ای برای همه. کودک و نوجوان و همۀ ما؛
از یکدیگر یاد می‌گیریم و برای بهتر شدن کنار هم هستیم و آنچه را یاد گرفتیم در عمل به کار می‌بندیم.
مدرسه، مجالی برای هنجارپذیری و یادگیری است؛ با هم زندگی می‌کنیم، رشد می‌کنیم و از پیشرفتِ خودمان و دیگران، حظ می‌کنیم!
مجتمع فرهنگی راه رشد سال ۱۳۶۴ گام نخست را برداشت. «ما و شما» آن را ساختیم و به امروز رساندیم.
همواره راه را با رفتنش ساختیم! شادمانه و امیدوار، دست در دست هم، امروز را به فردا گذر می‌دهیم؛ ما و شما.
در اینجا کسی «جا» نمی ماند! همیشه برای همراهی و همگامی، برای «هم»، صبر می‌کنیم و لذت رسیدن را با هم قسمت می‌کنیم.

آناهیتا اصلاح پذیر
مدیرعامل

کسی چه می دانست، غیر قابل پیش بینی است .
معلم ریاضی معادلۀ تغییر را حل کرد، معلمی که مدیرعامل شد!

 

ما کی هستیم؟

” مدرسه ای برای همه. کودک و نوجوان و همۀ ما؛
از یکدیگر یاد می‌گیریم و برای بهتر شدن کنار هم هستیم و آنچه را یاد گرفتیم در عمل به کار می‌بندیم.
مدرسه، مجالی برای هنجارپذیری و یادگیری است؛ با هم زندگی می‌کنیم، رشد می‌کنیم و از پیشرفتِ خودمان و دیگران، حظ می‌کنیم!
مجتمع فرهنگی راه رشد سال ۱۳۶۴ گام نخست را برداشت. «ما و شما» آن را ساختیم و به امروز رساندیم.
همواره راه را با رفتنش ساختیم! شادمانه و امیدوار، دست در دست هم، امروز را به فردا گذر می‌دهیم؛ ما و شما.
در اینجا کسی «جا» نمی ماند! همیشه برای همراهی و همگامی، برای «هم»، صبر می‌کنیم و لذت رسیدن را با هم قسمت می‌کنیم.

آناهیتا اصلاح پذیر
مدیرعامل

کسی چه می دانست، غیر قابل پیش بینی است .
معلم ریاضی معادلۀ تغییر را حل کرد، معلمی که مدیرعامل شد!

 

قبل
بعدی

فرهنــگ ما

ارزش هـــای راه رشــد

فرهنگ ما - ارزش های راه رشد

در راه رشد چه می گذرد؟ اینجا طرحی است از معنا
با هفت شهر پر از قصه های نو.

در راه رشد چه می گذرد؟

اینجا طرحی است از معنا
با هفت شهر پر از قصه های نو.

از کی راه رشدی شدید؟

این مسیر راهی ست که همراه می طلبد ، از نوگامی تا همیشه .
اینجا کنار راه رشد ، راه را با رفتنش می توان ساخت.
راهی که همراهانش انسان هایی جامعه پذیر برای زندگی در هزاره ی سوم خواهند بود.
کودکان و نوجوانانی که وارثان این سرزمین هستند و پیوسته در حال یادگیری.

از کی راه رشدی شدید؟

این مسیر راهی ست که همراه می طلبد ، از نوگامی تا همیشه .
اینجا کنار راه رشد ، راه را با رفتنش می توان ساخت.
راهی که همراهانش انسان هایی جامعه پذیر برای زندگی در هزاره ی سوم خواهند بود.
کودکان و نوجوانانی که وارثان این سرزمین هستند و پیوسته در حال یادگیری.

Workplace
Workplace
Workplace
Workplace