هدف، ماموریت و فرهنگ ما

مدرسه نسخۀ کوچک اما واقعیِ جامعه است که وارثان این آب‌وخاک، شادمانه نوع‌دوستی را در آن تجربه می‌کنند و با خودباوری، شخصیتی خلاق و راضی خواهند داشت.
در این میان، خانوادۀ بزرگِ راه رشد درس و مدرسه را بهانه‌ای می‌داند تا فرزندانش از نوگامی، همدلانه این میراثِ ارزشمند را در آغوش بگیرند و زمینِ محکمی باشند برای آیندگان. زمینی که بر پایۀ پنج اصلِ راه رشد استوار می‎شود.

هدف، ماموریت و فرهنگ ما

مدرسه نسخۀ کوچک اما واقعیِ جامعه است که وارثان این آب‌وخاک، شادمانه نوع‌دوستی را در آن تجربه می‌کنند و با خودباوری، شخصیتی خلاق و راضی خواهند داشت.
در این میان، خانوادۀ بزرگِ راه رشد درس و مدرسه را بهانه‌ای می‌داند تا فرزندانش از نوگامی، همدلانه این میراثِ ارزشمند را در آغوش بگیرند و زمینِ محکمی باشند برای آیندگان. زمینی که بر پایۀ پنج اصلِ راه رشد استوار می‎شود.

امروزه جوامع مدام در حال یادگیری‌اند و این فرآیند، جهانِ یادگیرنده را می‌سازد. ما با شناخت از سبک‌های یادگیری، کمک می‌کنیم تا فرد با استفاده از تکنولوژی به خودآموزی برسد. اینجا، بر مبنای یادگیریِ مشارکتی (که شیوه‌ای نوین است) اهداف یادگیری با همیاری محقق می‌شود.
در جهانی بر مدارِ تحول، ما با آموزشِ مهارت‌های زندگی، یادگیرندگان را برای رویارویی با ناگهانِ زندگی آماده می‌کنیم.
با فرصتِ یادگیری، دانسته‌ها را برای «تجربه‌ای موفق» بارور می‌کنیم. یادگیرنده، از تکرارِ تجربه‌ها به فهم رویدادها می‌رسد و به‌تدریج سبکِ دلخواهِ زندگی بنا می‌شود.
گفت‌وگو لازمۀ اخلاقِ انسانی و شاهراهِ آشنایی با دیگر کشورها و فرهنگ‌هاست. ما برای کاوشِ تمدن‌ها، گفت‌وگو را می‌آموزیم.
در عصرِ جهانی شدن محیط زیست آسیب دید و راه گریز، توسعۀ پایدار است. ما با آموزشِ مبانیِ توسعۀ پایدار، ناجیانِ زمین را پرورش می‌دهیم.

پخش ویدیو
  • کمک به یادگیرنده بودن در تمام طول زندگی
  • ایجاد بستر مناسب جهت تجربۀ مشارکت
  • یادگیری بر اساس فرهنگ گفت‌وگو
  • درک زندگی و رفتار توسعۀ پایدار

(فرهنگ ما)

امروزه جوامع مدام در حال یادگیری‌اند و این فرآیند، جهانِ یادگیرنده را می‌سازد. ما با شناخت از سبک‌های یادگیری، کمک می‌کنیم تا فرد با استفاده از تکنولوژی به خودآموزی برسد. اینجا، بر مبنای یادگیریِ مشارکتی (که شیوه‌ای نوین است) اهداف یادگیری با همیاری محقق می‌شود.
در جهانی بر مدارِ تحول، ما با آموزشِ مهارت‌های زندگی، یادگیرندگان را برای رویارویی با ناگهانِ زندگی آماده می‌کنیم.
با فرصتِ یادگیری، دانسته‌ها را برای «تجربه‌ای موفق» بارور می‌کنیم. یادگیرنده، از تکرارِ تجربه‌ها به فهم رویدادها می‌رسد و به‌تدریج سبکِ دلخواهِ زندگی بنا می‌شود.
گفت‌وگو لازمۀ اخلاقِ انسانی و شاهراهِ آشنایی با دیگر کشورها و فرهنگ‌هاست. ما برای کاوشِ تمدن‌ها، گفت‌وگو را می‌آموزیم.
در عصرِ جهانی شدن محیط زیست آسیب دید و راه گریز، توسعۀ پایدار است. ما با آموزشِ مبانیِ توسعۀ پایدار، ناجیانِ زمین را پرورش می‌دهیم.

پخش ویدیو