خانه کاج

کاج‌های این خانه‌ی سفید سایه‌بان مهد رویاهاست؛ رویاهایی سفید و روشن، به پاکی کودکی شهروند کوچک امروز با آرزوی بزرگ فردا.

حیاطی که هیچ‌ وقت از صدای بازی خاموش نیست و کلاس‌های درسش پر از شوق یادگیریست.

خانه‌سازی، اینجا تنها اسباب بازی نیست، که برای مهارت و اندیشه‌، اسبابِ بازیست

رنگ وطرح و نقاشی، تاتر و آوای موسیقی، ورزش و فرهنگ وهر چه هست تمرین مهارت نمایشی از زندگیست.

مسافر کوچک برای آغاز سفری اینجا در شهر آشنایی به خانه‌ی کاج می‌رسد.

 

 

قبل
بعدی

خانه کاج

کاج‌های این خانه‌ی سفید سایه‌بان مهد رویاهاست؛ رویاهایی سفید و روشن، به پاکی کودکی شهروند کوچک امروز با آرزوی بزرگ فردا.

حیاطی که هیچ‌ وقت از صدای بازی خاموش نیست و کلاس‌های درسش پر از شوق یادگیریست.

خانه‌سازی، اینجا تنها اسباب بازی نیست، که برای مهارت و اندیشه‌، اسبابِ بازیست

رنگ وطرح و نقاشی، تاتر و آوای موسیقی، ورزش و فرهنگ وهر چه هست تمرین مهارت نمایشی از زندگیست.

مسافر کوچک برای آغاز سفری اینجا در شهر آشنایی به خانه‌ی کاج می‌رسد.

 

 

قبل
بعدی