شهر دوستی

چشمانش پر از اشک می‌شود. کتاب و دفتری را ورق می‌زند که رایحه‌اش سال‌ها به‌یادماندنی‌ترین عطر ذهنش می‌شود. هم‌کلاس بودن، هوای هم را داشتن و هم‌گروه شدن را تجربه می‌کند. دیگر در حیاط فقط بازی نمی‌کند و همدلی را روی نیمکت‌های دوستی می‌فهمد و می‌بیند. دستش را بلند می‌کند و خواسته‌اش را ماهرانه می‌گوید. حالا دیگر دست به انتخاب‌های مستقل می‌زند. دانای کوچک، مطالبه‌گری توانمند شده است. حالا چشمان شما، پر از اشک و شوق، نگاهش می‌کند که میزبان کوچکتان چقدر بزرگ شده است.

شهر دوستی

چشمانش پر از اشک می‌شود.
کتاب و دفتری را ورق می‌زند که رایحه‌اش سال‌ها به‌یادماندنی‌ترین عطر ذهنش می‌شود.
هم‌کلاس بودن، هوای هم را داشتن و هم‌گروه شدن را تجربه می‌کند.
دیگر در حیاط فقط بازی نمی‌کند و همدلی را روی نیمکت‌های دوستی می‌فهمد و می‌بیند.
دستش را بلند می‌کند و خواسته‌اش را ماهرانه می‌گوید.
حالا دیگر دست به انتخاب‌های مستقل می‌زند.
دانای کوچک، مطالبه‌گری توانمند شده است.
حالا چشمان شما، پر از اشک و شوق، نگاهش می‌کند که میزبان کوچکتان چقدر بزرگ شده است.

قبل
بعدی

راه دبستان

حرف به حرف یاد می‌گیرد تا روزی حرف‌های خودش را بزند.
جدولی می‌سازد از یک تا میلیارد.
حالا زندگی برایش طول و عرض دارد .
در اجتماعی که می‌سازد جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را معنا می کند.
مسافری از جنس زمان، تصمیم می‌گیرد تا مشارکت کند و در این مسیر آشنایی با خودش را جشن می‌گیرد.
این انتخاب اوست.

قبل
بعدی

راه دبستان

حرف به حرف یاد می‌گیرد تا روزی حرف‌های خودش را بزند.
جدولی می‌سازد از یک تا میلیارد.
حالا زندگی برایش طول و عرض دارد .
در اجتماعی که می‌سازد جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را معنا می کند.
مسافری از جنس زمان، تصمیم می‌گیرد تا مشارکت کند و در این مسیر آشنایی با خودش را جشن می‌گیرد.
این انتخاب اوست.

در راه رشد چه می گذرد؟

اینجا شهری است
که دوستان،
تا همیشه دستانشان
روی شانه‌های همدیگر می‌ماند.

امکانات دبستان

دست‌های کوچکش برای رشد امکانی می‌خواهد تا برسد به لمس حجم گل زندگی و موجی از آب‌های نشاط بسازد تا در این آوای همسازِ منطقِ ریاضی، نمایشی برپا کند و آزمایشِ مهارت را ورق بزند.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

امکانات دبستان

دست‌های کوچکش برای رشد امکانی می‌خواهد تا برسد به لمس حجم گل زندگی و موجی از آب‌های نشاط بسازد تا در این آوای همسازِ منطقِ ریاضی، نمایشی برپا کند و آزمایشِ مهارت را ورق بزند.

اخبار

در دبستان چه می‌گذرد؟
شهرِ دوستی، دبستانی است پر از خبرهای نو.

 

 

 

 

 

ثبت نام

از راه الفبا وارد می شوید و به مسیر دوستی ها می رسید . این جا ثبت نامش کنید.

اخبار

در دبستان چه می‌گذرد؟
شهرِ دوستی،دبستانی است
پر از خبرهای نو.

از راه الفبا وارد می شوید وبه مسیر دوستی ها می رسید .
این جا ثبت نامش کنید.