تبلور مهارت ها

مجالی برای مواجهه، از لمسِ ابزار و دست‌ورزی تا درکِ مفهومِ نوشته‌های کتاب در بازی با منطق‌ها.
اینجا نوشته‌ها جان می‌گیرند و وزنِ بودن می‌گیرند تا منطق جاریِ زندگی شوند.

کارگاه فنی

کارگاهی برای پرورشِ انسانِ فنیِ آینده تا با مهارتِ استفاده از ابزار آشنا شود و دریچۀ جدیدی از تولید یک محصول برای خود باز کند. دستی که اشیا و ابزار را لمس می‌کند، در دنیای حرفِ ماندگار نیست، جهانِ عمل را تجربه می‌کند.

 

 

 

 

قبل
بعدی

کارگاه کار و اندیشه

به نام بازی، به کام کار و اندیشه.
اینجا کودکان با لذتِ بازی، در دنیای رنگ‌ها و شکل‌ها غرق می‌شوند تا کاری به سرانجام برسد و اندیشه‌ای پویا شود.

 

 

 

 

کارگاه ریاضی

او وقتی دو و دو را لمس می‌کند، در همنشینی‌شان به ایستگاه چهار می‌رسد. بازیِ خطوط به وصلِ اشیا می‌رسد و ذهنی از جنس آینده، به جای ریاضت، از کار ریاضی آگاه می‌شود.

 

 

 

 

تبلور مهارت ها

مجالی برای مواجهه، از لمسِ ابزار و دست‌ورزی تا درکِ مفهومِ نوشته‌های کتاب در بازی با منطق‌ها.
اینجا نوشته‌ها جان می‌گیرند و وزنِ بودن می‌گیرند تا منطق جاریِ زندگی شوند.

کارگاه فنی

کارگاهی برای پرورشِ انسانِ فنیِ آینده تا با مهارتِ استفاده از ابزار آشنا شود و دریچۀ جدیدی از تولید یک محصول برای خود باز کند. دستی که اشیا و ابزار را لمس می‌کند، در دنیای حرفِ ماندگار نیست، جهانِ عمل را تجربه می‌کند.

 

 

 

 

قبل
بعدی

کارگاه کار و اندیشه

به نام بازی، به کام کار و اندیشه.
اینجا کودکان با لذتِ بازی، در دنیای رنگ‌ها و شکل‌ها غرق می‌شوند تا کاری به سرانجام برسد و اندیشه‌ای پویا شود.

 

 

 

 

کارگاه ریاضی

او وقتی دو و دو را لمس می‌کند، در همنشینی‌شان به ایستگاه چهار می‌رسد. بازیِ خطوط به وصلِ اشیا می‌رسد و ذهنی از جنس آینده، به جای ریاضت، از کار ریاضی آگاه می‌شود.