نیمکت ما سفید است

پژوهش‌،افق نگاهش اشاعه‌ی راهکار است. و راهی که با انتشار اولین مجلۀ داخلی راه رشد در سال ۸۳ آغاز شد، سرمشق مجلۀ دانش‌آموزی در سال ۸۹ شد. راه‌رشدی‌ها اهل ادامه‌اند و راهِ مجله که تازه چراغش روشن شده بود، گروه پژوهش را برآن داشت که از این بستر برای انتشار اندیشه‌های اهالیِ این خانه و هر موضوعی که دغدغۀ آنهاست، استفاده کند.

پژوهش محوری، خودیاری، تغییر پذیری، یادگیرندگی و تولید دانش، نماد های اصیل توسعه حرفه است.

فرهنگ ما

نیمکت ما سفید است

پژوهش‌،افق نگاهش اشاعه‌ی راهکار است. و راهی که با انتشار اولین مجلۀ داخلی راه رشد در سال ۸۳ آغاز شد، سرمشق مجلۀ دانش‌آموزی در سال ۸۹ شد. راه‌رشدی‌ها اهل ادامه‌اند و راهِ مجله که تازه چراغش روشن شده بود، گروه پژوهش را برآن داشت که از این بستر برای انتشار اندیشه‌های اهالیِ این خانه و هر موضوعی که دغدغۀ آنهاست، استفاده کند.