شهر انتخاب

دکتر، مهندس، فیلسوف و یا هنرمند، اما… مسئله فقط این نیست.
حالا دیگر رشدش هم در چهره و قامت رو به تکامل است و هم در افکار.
هر چند تا کامل شدن، راه رشدی طولانی در پیش دارد اما او وارد مسیر اصلی شده است.
دیگر تعارفی ندارد… نه با تعهدِ دوستی‌اش نه با حریمِ شخصی‌اش.
آمده تا متوسط زندگی این روزهایش را پایان دهد و حرفه‌ای بودن را آغاز کند.

شهر انتخاب

دکتر، مهندس، فیلسوف و یا هنرمند، اما… مسئله فقط این نیست.
حالا دیگر رشدش هم در چهره و قامت رو به تکامل است و هم در افکار.
هر چند تا کامل شدن، راه رشدی طولانی در پیش دارد اما او وارد مسیر اصلی شده است.
دیگر تعارفی ندارد… نه با تعهدِ دوستی‌اش نه با حریمِ شخصی‌اش.
آمده تا متوسط زندگی این روزهایش را پایان دهد و حرفه‌ای بودن را آغاز کند.

قبل
بعدی

راه متوسطه دو

اکنون زمینش را می‌شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده‌هایش را حس کند تا یاخته‌های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفۀ آفرینش می‌رسد.
در اندیشۀ آینده خود و جامعه.
آینده‌ای که دچار سینوس اتفاق‌هاست. دچار انسان‌هاست.

قبل
بعدی

راه متوسطه دو

اکنون زمینش را می‌شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده‌هایش را حس کند تا یاخته‌های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفۀ آفرینش می‌رسد.
در اندیشۀ آینده خود و جامعه.
آینده‌ای که دچار سینوس اتفاق‌هاست. دچار انسان‌هاست.

شهرِ انتخاب، جایی است برای رشدِ شهروندی که خودش و جامعه را تحلیل می‌کند.
قبل
بعدی

امکانات متوسطه دو

بستری برای شنیدن و درک طبیعتی با تغییر بزرگ، تا راهی برای رشد از جنس احساس و تحلیل، به آینده برسد. آرام شود، چرا که انتخابی در راه است.

اخبار

در شهرِ انتخاب، خبرها پر از تجربۀ تحلیل است.

 

 

 

 

 

reg

ثبت نام

در شهرِ انتخاب، جای خالی نام خود را پر می‌کنید؟
حالا دیگر با جسارت، به چندراهیِ تصمیم رسیده است.
راهنمایش باشید اما انتخاب را به خودش واگذار کنید.

قبل
بعدی

امکانات متوسطه دو

بستری برای شنیدن و درک طبیعتی با تغییر بزرگ، تا راهی برای رشد از جنس احساس و تحلیل، به آینده برسد. آرام شود، چرا که انتخابی در راه است.

اخبار

در شهرِ انتخاب، خبرها پر از تجربۀ تحلیل است.

 

 

 

 

 

reg

ثبت نام

در شهرِ انتخاب، جای خالی نام خود را پر می‌کنید؟
حالا دیگر با جسارت، به چندراهیِ تصمیم رسیده است.
راهنمایش باشید اما انتخاب را به خودش واگذار کنید.