سفری از جنس یادگیری

” آموزش بهسازی معلمان و همراهان اجرایی همزمان با سال تحصیلی با هدف قرارگرفتن در موقعیت های مختلف یادگیری و کسب مهارت های مورد نیاز برای تبدیل دانش به عمل.”

مسافر، ایستاده و به قفسه های کتابخانه نگاه می کند و رویای آغاز سفری در سر دارد.
در حلقه ای کنار همراهانش می نشیند برای مطالعهٔ کتابی از طرف یک دوست.
تجربه ای را سهیم می شود و به آوردهٔ معلمی در کنارش گوش می کند تا برای تدریس، پژوهشی به سرانجام برسد.
با تجربهٔ حضور در همایش یا نشستی از علم ، مهارتش را از جنس روز توسعه می دهد.
در تلاطم سفر به جهان آموزش وارد می شود.
روی نیمکتی سفید در صفحات یک مجله، سفر را ورق می زند.
و حالا دیگر وقت نوشتن است تا سفرنامهٔ این یادگیری ثبت شود اینگونه آغاز کرد: به سال ۱۰۰۰ و ۳۰۰ و ۹۷ …

هفت گذر

(کتابخانه)

جایی برای آشنایی بهترین دوست، کتاب.
از نو گامی، بهترین چیز سکونت در گذرگاه کتاب است و در این گذر مکتوب اندیشه تا همیشه غرق سفر باید شد.

قبل
بعدی
پخش ویدیو

تجربه معلمی

Teacher Talk

مربی یا مدیر، همه اینجا هستند. دیگر زمان حرف هایی برای سهیم شدن یک تجربه است، بیرون دفتر و کلاس، از لمس لحظه های تلخ و شیرین یادگیرندگی، برای هم می گویند.

 

 

نیمکت سفید

نیمکت ها همیشه منتظر نشستن مسافرانند. اینجا صفحات مجله ای از دل اهالی این خانه ورق می خورد تا به یادگار بماند روزهای سفری که راهش را با رفتنش ساختند و روی هر جلد بنویسند نیمکت سفید.

 

 

قبل
بعدی

حلقه مطالعاتی

اینجا حلقه ای از شعلۀ همدلی با سلیقهٔ یک دوست گرم می شود
تا همنوایی برای خواندن یک کتاب شکل گیرد و صدای فکر مسافران، بلند بلند شنیده شود.

 

 

 

دوره ها و کارگاه های راه رشد

جایی برای آشنایی بهترین دوست، کتاب.
از نو گامی، بهترین چیز سکونت در گذرگاه کتاب است و در این گذر مکتوب اندیشه تا همیشه غرق سفر باید شد.

 

 

قبل
بعدی
قبل
بعدی

دوره ها و کارگاه های توسعه فردی

اهالی راه رشد باورمند براصل مشارکت در هر جا که روحی از آموزش جاری باشد، چادر می زنند.
این بار برای هر آنچه باید دانست، به دانشگاه ها و سمینار ها و … سر می زنند.
شرکت در همایش ها، نشست ها، کارگاه ها و دوره های تخصصی آموزشی ـ مهارتی جهت توسعهٔ فردی.

 

 

 

سفرنامه یادگیری

هر سفر، پر از تلاطم تجربه است و میراثی که سفرنامهٔ این راه می شود تا یادگیرندگان آینده غبار زمان را از نقشهٔ مسیر امروز بروبند و رویای راهی نو را با رفتنش بسازند.
شرکت کنندگان در این دوره آموزش می بینند که با سبکی نو تجربه های خود را دربارهٔ جزییاتی مثل طراحی دروس و وسایل کمک آموزشی و حتی زنگ تفریح و … بنگارند تا نقشهٔ راهی باشد برای هرکه در این راه سفر آغاز می کند.

 

سفری از جنس یادگیری

” آموزش بهسازی معلمان و همراهان اجرایی همزمان با سال تحصیلی با هدف قرارگرفتن در موقعیت های مختلف یادگیری و کسب مهارت های مورد نیاز برای تبدیل دانش به عمل.”

مسافر، ایستاده و به قفسه های کتابخانه نگاه می کند و رویای آغاز سفری در سر دارد.
در حلقه ای کنار همراهانش می نشیند برای مطالعهٔ کتابی از طرف یک دوست.
تجربه ای را سهیم می شود و به آوردهٔ معلمی در کنارش گوش می کند تا برای تدریس، پژوهشی به سرانجام برسد.
با تجربهٔ حضور در همایش یا نشستی از علم ، مهارتش را از جنس روز توسعه می دهد.
در تلاطم سفر به جهان آموزش وارد می شود.
روی نیمکتی سفید در صفحات یک مجله، سفر را ورق می زند.
و حالا دیگر وقت نوشتن است تا سفرنامهٔ این یادگیری ثبت شود اینگونه آغاز کرد: به سال ۱۰۰۰ و ۳۰۰ و ۹۷ …

هفت گذر

(کتابخانه)

جایی برای آشنایی بهترین دوست، کتاب.
از نو گامی، بهترین چیز سکونت در گذرگاه کتاب است و در این گذر مکتوب اندیشه تا همیشه غرق سفر باید شد.

قبل
بعدی
پخش ویدیو

تجربه معلمی

Teacher Talk

مربی یا مدیر، همه اینجا هستند. دیگر زمان حرف هایی برای سهیم شدن یک تجربه است، بیرون دفتر و کلاس، از لمس لحظه های تلخ و شیرین یادگیرندگی، برای هم می گویند.

 

 

نیمکت سفید

نیمکت ها همیشه منتظر نشستن مسافرانند. اینجا صفحات مجله ای از دل اهالی این خانه ورق می خورد تا به یادگار بماند روزهای سفری که راهش را با رفتنش ساختند و روی هر جلد بنویسند نیمکت سفید.

 

 

قبل
بعدی

حلقه مطالعاتی

اینجا حلقه ای از شعلۀ همدلی با سلیقهٔ یک دوست گرم می شود
تا همنوایی برای خواندن یک کتاب شکل گیرد و صدای فکر مسافران، بلند بلند شنیده شود.

 

 

 

دوره ها و کارگاه های راه رشد

جایی برای آشنایی بهترین دوست، کتاب.
از نو گامی، بهترین چیز سکونت در گذرگاه کتاب است و در این گذر مکتوب اندیشه تا همیشه غرق سفر باید شد.

 

 

قبل
بعدی
قبل
بعدی

دوره ها و کارگاه های توسعه فردی

اهالی راه رشد باورمند براصل مشارکت در هر جا که روحی از آموزش جاری باشد، چادر می زنند.
این بار برای هر آنچه باید دانست، به دانشگاه ها و سمینار ها و … سر می زنند.
شرکت در همایش ها، نشست ها، کارگاه ها و دوره های تخصصی آموزشی ـ مهارتی جهت توسعهٔ فردی.

 

 

 

سفرنامه یادگیری

هر سفر، پر از تلاطم تجربه است و میراثی که سفرنامهٔ این راه می شود تا یادگیرندگان آینده غبار زمان را از نقشهٔ مسیر امروز بروبند و رویای راهی نو را با رفتنش بسازند.
شرکت کنندگان در این دوره آموزش می بینند که با سبکی نو تجربه های خود را دربارهٔ جزییاتی مثل طراحی دروس و وسایل کمک آموزشی و حتی زنگ تفریح و … بنگارند تا نقشهٔ راهی باشد برای هرکه در این راه سفر آغاز می کند.