تجربه ی راه رشد

هفت شهر در این جا قراردارد که هرکدام رنگ خود را دارند .
شهروندانش ، نور چشمان راه رشد ، در موقعیت های متفاوت زندگی را تجربه می کنند و آماده می شوند تا پدیده های غیر منتظره را درک کنند .
کار گروهی و مشارکت شعار اصلی هر شهر است که حرف به حرف تجربه اش می کنند.

تجربه ی راه رشد

هفت شهر در این جا قراردارد که هرکدام رنگ خود را دارند .
شهروندانش ، نور چشمان راه رشد ، در موقعیت های متفاوت زندگی را تجربه می کنند و آماده می شوند تا پدیده های غیر منتظره را درک کنند .
کار گروهی و مشارکت شعار اصلی هر شهر است که حرف به حرف تجربه اش می کنند.

هنر

راه هنر، پر چراغ و خوش آهنگ.

قبل
بعدی

کارگاه ها

رایحه ی چوب ، ریتم چکش ، بوی چسب .
تجربه ی طراحی تا ساختن، مهارت آفرینش .

 

 

هنر

راه هنر، پر چراغ و خوش آهنگ.

پروژه

این راه ، مسافرانی مشتاق دارد که خودشان افتتاحش کردند و پایان هر مسیر جشنی بزرگ به پاست.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

ورزش

شاداب ترین ساعت، پر حرکت ترین زنگ و دلخواه ترین انتخاب.

 

 

قبل
بعدی

کارگاه ها

رایحه ی چوب ، ریتم چکش ، بوی چسب .
تجربه ی طراحی تا ساختن، مهارت آفرینش .

 

 

پروژه

این راه ، مسافرانی مشتاق دارد که خودشان افتتاحش کردند و پایان هر مسیر جشنی بزرگ به پاست.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

ورزش

شاداب ترین ساعت، پر حرکت ترین زنگ و دلخواه ترین انتخاب.