از ارزش تا باور

معلم، سرمایه ای اصیل و ثروتی عاشق است.
حضوری که راه رشدِ فرزندان این خاک را می سازد، باورشان این است: معلم ارزشی ست که باورها را خلق می کند.

 

  • یادگیری بر اساس مداخله اجتماعی
  • فرصت های واقعی برای تجربه
  • یادگیرندگان با خودآگاهی، در ساخت‌های اجتماعی مداخله می‌کنند.
  • (فرهنگ ما)