آموزش

آموزش اینجا از شهر آشنایی با شادی هایش قصه ای را آغاز می کند که مسافر کوچک آماده می شود به قطار مهد برسدچرا که بعد از آغوش امن مادر و پدر امن ترین جای جهانش شده است.

کنار درختی از آموزش نامش را بلند می خواند تا در ایستگاه شهر دوستی همه او را بشناسند و با او هم گروه شوند و در هوایی که عطر کتاب و دفتر نو ورق می خورد دوستی آغاز کند.

دانای کوچک حالا دست هایش بلند تر از قبل به میوه های درخت می رسد و خواسته هایش تا بلندای باروهای شهر جرات قد می کشد.

در دست هایش میوه هایی ست که از درخت تنومند آموزش چیده است، تکیه می دهد و آرامش می گیرد کنارش باشید تا به آرامیِ برگ به دشت بلوغ برسد و ساکن شهر انتخاب شود.

او دیگر صاحب درختی پر از برگ و بار است و همین مطمئنش می کند تا انتخابی درست داشته باشد ، چرا که او می داند مهندس، فیلسوف، دکتر، هنرمند… فرقی ندارد ، انتخابی آگاهانه و دلنشین آینده را می سازد.

عزیز دل این خانه حالا برای ساختن شهری برای آیندگان توانمند است و میراث دار مرامی ست که باور دارد راه را با رفتنش می سازیم.

آموزش

آموزش اینجا از شهر آشنایی با شادی هایش قصه ای را آغاز می کند که مسافر کوچک آماده می شود به قطار مهد برسدچرا که بعد از آغوش امن مادر و پدر امن ترین جای جهانش شده است.

کنار درختی از آموزش نامش را بلند می خواند تا در ایستگاه شهر دوستی همه او را بشناسند و با او هم گروه شوند و در هوایی که عطر کتاب و دفتر نو ورق می خورد دوستی آغاز کند.

دانای کوچک حالا دست هایش بلند تر از قبل به میوه های درخت می رسد و خواسته هایش تا بلندای باروهای شهر جرات قد می کشد.

در دست هایش میوه هایی ست که از درخت تنومند آموزش چیده است، تکیه می دهد و آرامش می گیرد کنارش باشید تا به آرامیِ برگ به دشت بلوغ برسد و ساکن شهر انتخاب شود.

او دیگر صاحب درختی پر از برگ و بار است و همین مطمئنش می کند تا انتخابی درست داشته باشد ، چرا که او می داند مهندس، فیلسوف، دکتر، هنرمند… فرقی ندارد ، انتخابی آگاهانه و دلنشین آینده را می سازد.

عزیز دل این خانه حالا برای ساختن شهری برای آیندگان توانمند است و میراث دار مرامی ست که باور دارد راه را با رفتنش می سازیم.

آموزش غنی شده

تجربه ی سال ها آموزش راهی ساخت تا فراز و نشیب مسیر مسافر این راه بهتر درک شود .

محتوایی که عمیق تر شد تا در بستری حرفه ای به دست معلمانی زبده در این خانه آموختنی شود.

زمان یادگیری بیشتر شد تا مسافر راهِ رشد در کتاب کارهایش تمرین کند و در کارگاه علوم ، ریاضی و… آبدیده شود.

بازدیدهای علمی ، فرهنگی در فضایی هوشمندانه راهی ست تا فرزند راهِ رشد جای خود را در زمانه اش بیابد.

قبل
بعدی

آموزش غنی شده

تجربه ی سال ها آموزش راهی ساخت تا فراز و نشیب مسیر مسافر این راه بهتر درک شود .

محتوایی که عمیق تر شد تا در بستری حرفه ای به دست معلمانی زبده در این خانه آموختنی شود.

زمان یادگیری بیشتر شد تا مسافر راهِ رشد در کتاب کارهایش تمرین کند و در کارگاه علوم ، ریاضی و… آبدیده شود.

بازدیدهای علمی ، فرهنگی در فضایی هوشمندانه راهی ست تا فرزند راهِ رشد جای خود را در زمانه اش بیابد.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

سوادها

 باسواد شدن همواره خواندن و نوشتن را برای ما تداعی می کند.

رایانه ها آمدند و زبان های خارجی جهان را به هم نزدیک تر کرد و سرزمین آگاهی چراغ های بیشتری در لحظه های زندگی روشن کرد تا باسوادتر شوند تا عاطفه ای در دل محبوس نماند و ارتباطات در جریان باشد .

دخل و خرج زندگی با پس اندازش بخواند و سلامت  ذخیره ی این راه باشد.

حرف همان همیشگی است : علم با عمل امضا می شود.

باشگاه ها

چه کسی فکرش را می کرد که یک روز مسافر ماه شویم؟

آنها که رویایی داشتند و جمعی که به آن متعلق باشند.

هیچ وزنه ای در این باشگاه ها نیست که  مسافر ما زمین گیر شود.

اینجا بال تجربه گسترده است و هر انتخاب، محترم تا علاقه های مشترک باهم همسفر شوند و چراغ آزمون و خطا روشن باشد.

باشگاه ها یک موقعیت انخابی جذاب و شخصی برای خلق جهانی نو است.

قبل
بعدی

باشگاه ها

چه کسی فکرش را می کرد که یک روز مسافر ماه شویم؟

آنها که رویایی داشتند و جمعی که به آن متعلق باشند.

هیچ وزنه ای در این باشگاه ها نیست که  مسافر ما زمین گیر شود.

اینجا بال تجربه گسترده است و هر انتخاب، محترم تا علاقه های مشترک باهم همسفر شوند و چراغ آزمون و خطا روشن باشد.

باشگاه ها یک موقعیت انخابی جذاب و شخصی برای خلق جهانی نو است.

قبل
بعدی