راه زبان های دنیا

شهروندِ جهانی قصه‌ای دارد و زبان‌آموزی در این خانه، راهی است برای درکِ بهترِ جهان.

اینجا حیاطِ مدرسه محلی است برای تجربۀ فرهنگ‌ها، تابستان فرصتی است تا استمرارِ شانزده‌سالۀ روندِ آموزشِ زبان را تثبیت کنند .

شهروندِ امروز، در این نقطه از راه رشد آماده می‌شود تا با دیدگاهی وسیع از دنیای پیرامونش، راهیِ مسیری نو شود.

جاده‌ای که از آغازِ آموختن، زبانِ جدید در آن مهارتی است که ذهن را توسعه می دهد و راهی به جهانی بزرگ‌تر می‌گشاید.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو