شما چه کسی هستید؟

غیرقابل پیش‌بینی است
و همۀ ما زندگی را به‌خاطر این دوست داریم و از آن می‌نویسیم
وقتی سیری را آغاز می کنیم شاید پر از رؤیا هم باشیم
ولی همیشه گوشۀ ذهن‌مان صدایی نجوا می‌کند که همۀ این‌ها رؤیاست
وقتی سال ها از ۷ صبح تا ساعاتی نزدیک غروب کلاس ها و بچه ها تمام انرژی مان را می گیرند
شاید حتی دیگر کورسویی از رؤیا نمانده باشد چه برسد به نجوای انکارش.
کسی چه می دانست معلم ریاضی معادلۀ تغییر را حل کند. معلمی که مدیرعامل شد.

همواره راه را با رفتنش ساختیم! شادمانه و امیدوار، دست در دست هم، امروز را به فردا گذر می‌دهیم؛ ما و شما.
در اینجا کسی «جا» نمی‌ماند! همیشه برای همراهی و همگامی، برای «هم»، صبر می‌کنیم و لذت رسیدن را با هم قسمت می‌کنیم.

آناهیتا اصلاح پذیر
مدیرعامل

شما چه کسی هستید؟

غیرقابل پیش‌بینی است
و همۀ ما زندگی را به‌خاطر این دوست داریم و از آن می‌نویسیم
وقتی سیری را آغاز می کنیم شاید پر از رؤیا هم باشیم
ولی همیشه گوشۀ ذهن‌مان صدایی نجوا می‌کند که همۀ این‌ها رؤیاست
وقتی سال ها از ۷ صبح تا ساعاتی نزدیک غروب کلاس ها و بچه ها تمام انرژی مان را می گیرند شاید حتی دیگر کورسویی از رؤیا نمانده باشد چه برسد به نجوای انکارش.
کسی چه می دانست معلم ریاضی معادلۀ تغییر را حل کند. معلمی که مدیرعامل شد.

مدرسه کجاست؟

کتاب ، دفتر ، خوراکی و میوه ها…
کوله ای پر شده ،
از خانه راهی می شود ، هزار امید و اضطراب بدرقه اش می کنند.
روزی خواهد آمد که شانه ها و کیف هایش بزرگتر شده است.
کنار انچه از خانه آوره و تجربه ای از رشد که بی درد نبود ، قصه ای می درخشد.
طرحی از روزهای همدلی کنار دردهایش ، هم نوایی با دوستان بازی اش و بلوغی که به معنا می رسد و راه آعاز می شود.

در راه رشد چه می گذرد؟

اینجا طرحی است از معنا با هفت شهر پر از قصه های نو.

راه رشدی می شوید؟

این مسیر راهی ست که همراه می طلبد ، از نوگامی تا همیشه .
اینجا کنار راه رشد ، راه را با رفتنش می توان ساخت.
راهی که همراهانش انسان هایی جامعه پذیر برای زندگی در هزاره ی سوم خواهند بود.
کودکان و نوجوانانی که وارثان این سرزمین هستند و پیوسته در حال یادگیری.

مدرسه کجاست؟

کتاب ، دفتر ، خوراکی و میوه ها…
کوله ای پر شده ،
از خانه راهی می شود ، هزار امید و اضطراب بدرقه اش می کنند.
روزی خواهد آمد که شانه ها و کیف هایش بزرگتر شده است.
کنار انچه از خانه آوره و تجربه ای از رشد که بی درد نبود ، قصه ای می درخشد.
طرحی از روزهای همدلی کنار دردهایش ، هم نوایی با دوستان بازی اش و بلوغی که به معنا می رسد و راه آعاز می شود.

Workplace
Workplace
Workplace